PROGRAMA ELECTORAL JUNTS – SANT CLIMENT DE LLOBREGAT 2023-2027

 

NO IMPRIMIREM EL PROGRAMA ELECTORAL COMPLET, DESTINAREM ELS DINERS A SOLIDARITAT.

DES DE JUNTS FAREM UN DONATIU DE 500 EUROS A L’ASSOCIACIÓ PALLAPUPAS PALLASSOS D’HOSPITAL PEL BENESTAR EMOCIONAL I ACONSEGUIR UNA ATENCIÓ SANITÀRIA MÉS HUMANA.

 

SANT CLIMENT 2030

Projecte Transformador dels Equipaments Públics Sant Climent 2030

Un elevat percentatge de la població de Sant Climent està configurada per persones joves, en edat d’estudiar, formar-se i gaudir de l’esport, la cultura i el lleure.

Hi ha una gran diversitat en l’oferta aquests àmbits i un gran nombre de infants, joves i famílies que gaudeixen els equipaments esportius i culturals per les seves activitats.

Per aquest motiu continuarem amb actuacions perquè els equipaments i espais municipals educatius, esportius, culturals i de joventut puguin arribar a ser edificis i instal·lacions inclusius, igualitaris, referents educadors de la sostenibilitat, els ODS (objectius de desenvolupament sostenible) i els principis de l’Agenda 2030, i fer partícips les persones usuàries de les seves iniciatives. Aquests equipaments han de ser l’epicentre de la transformació social i transmissió de valors del poble de Sant Climent.

 • Donar oportunitats a les noves iniciatives populars en cada equipament: per exemple a les noves sales per esport interior del poliesportiu s’ubicaran noves iniciatives proposades pels usuaris.

 

2ona. FASE ampliació poliesportiu: 

L’activitat física i l’esport han de ser una eina de promoció de la Salut, de la igualtat de gènere i de lluita contra la discriminació i a favor de la inclusió.

Des de l’ajuntament es facilitaran eines per lluitar contra la desigualtat i discriminació de les persones pel que fa a la inclusió dins del món de l’esport, dotant d’eines a les entitats esportives per desenvolupar tasques afavorint la participació a qualsevol nen, nena, jove o persones adultes sense tenir en compte cap condició.

Mai serà cap impediment per poder formar part del col·lectiu d’esportistes del municipi, quan sigui necessari i es demani s’acompanyarà i donarà el suport necessari per poder assolir els desitjos i objectius esportius, ja sigui amb col·laboració amb altres regidories.

Posar a disposició de les entitats esportives i esportistes climentons uns nous vestidors que podran combinar varis equips, els arbitres, espais de magatzem i una nova sala de farmaciola. També es construiran 3 sales polivalents de petit format per poder fer activitats grupals en interior i noves activitats com dansa, ioga,….

 

Ampliació Piscina

La piscina municipal és un equipament amb molts usuaris que gaudeixen de l’estiu en aquest espai, al mateix temps que proporciona un refugi climàtic per les altes temperatures que van a l’alça en els últim anys. Creiem que cal oferir un millor servei que doni resposta a les actuals necessitats de la població, fomentar les activitats dirigides com aquagim o cursos de natació per diferents edats.

Per aquest motiu demanarem a l’AMB que faci l’estudi i projecte per millorar i ampliar la piscina municipal. Volem tenir més zones de platja per posar tovalloles i gaudir del descans. També demanarem incloure uns nous vestidors pels usuaris/es de la piscina. Vetllant perquè aquesta ampliació compleixi amb tots els estàndards de sostenibilitat, eficiència i aprofitament de l’aigua.

Elaboració d’un nou pla de gestió de tot el conjunt d’equipament esportiu i actualització del MIEM (Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals).

 

Reforma i Millora de la Sala Gran del Casal de Cultura

Continuant amb la política d’aquest grup municipal de donar prioritat a la millora dels equipaments i instal·lacions municipals existents, es reforma la Sala Gran del Casal de Cultura.

Després de més de 35 anys des de la seva construcció, ja li tocava una intervenció consistent principalment en l’adequació a les normatives vigents i a les necessitats actuals de les entitats que l’utilitzen, i això es du a terme amb la col·laboració tècnica i econòmica, una vegada més, de la Diputació de Barcelona i l’AMB.

L’actuació inclou principalment la millora en tot el referent a l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, i en la seguretat en la protecció contra incendis, així com també amb un bon de recull de mesures destinades a la millore de la seva eficiència energètica.

 

2ona. FASE parc metropolità – rutes saludables i accessibles:

Els Jardins de la Font del Rector han esdevingut un espai de passeig i observació de la natura i del patrimoni local.

Seguint les mateixes directrius i ampliant els objectius de la primera fase del parc, es recupera un espai abandonat com a patrimoni per al gaudir de tota població.

Es tracta d’un espai frontissa entre el nucli urbà i els sols agroforestals del municipi, que es condiciona amb la idea de generar activitat relacionada amb la natura, vegetació, flora, fauna.

La proposta es centra en la integració de les condicions naturals dels torrents amb l’activitat lúdica dels veïns i veïnes, jocs i espais per a tothom (rocòdrom, skate, tobogans,…), aparcament, espai d’esbarjo de gossos, culminant així aquesta actuació com un equipament ambiental global.

 

 

Museu Eines i nous espais públics – nou eix cultural (Museu-Biblioteca-Plaça)

Volem fer un pas més en la nova centralitat de la Plaça Lluís Companys, amb la Biblioteca, els Jardins de la Font del Rector i el Museu d’eines del pagès.

Proposem una inversió de prop de 400.000 euros subvencionats al 50% per part de la Diputació de Barcelona per fer obres de rehabilitació per a la millora de la seguretat i l’accessibilitat del Museu.

També es farà un estudi per fer una nova connexió del Museu amb la Plaça Lluis Companys, la Biblioteca Ca l’Altisent, l’Arxiu Històric i l’església per així obtenir un eix cultural de patrimoni local i cultura.

L’àmbit del projecte està delimitat als espais exteriors del Museu d’eines del pagès, situats a la part posterior del mateix, entre l’edifici principal del Museu i el parc de la Font del Rector.

L’espai està format per un conjunt d’espais exteriors i també diverses porxades on es situen alguns dels béns exposats, i es troba delimitat per la tanca de seguretat de la propietat, així com els propis murs de l’edifici del museu i de l’església adjacent.

L’àmbit del projecte s’organitza en tres plataformes o terrasses, en cadascuna de les quals s’aixeca una porxada, i situades a diferents nivells, que discorren entre la cota superior (corresponent a l’edifici de la rectoria) fins a la cota inferior (a nivell del parc de la Font del Rector). La comunicació entre les plataformes es realitzarà per mitjà de rampes o escales, segons el cas.

Les actuacions principals que es proposen tenen per objectiu, respecte als espais exteriors del Museu:

Reforçar les estructures dels edificis porxats i els elements d’urbanització del recinte exterior.

Millorar les condicions en matèria de seguretat en cas d’incendi, d’acord amb les determinacions del Codi Tècnic de l’Edificació – Seguretat en cas d’Incendi.

Millorar les condicions en matèria d’accessibilitat amb supressió de barreres arquitectòniques i seguretat d’utilització i protecció dels visitants als espais exteriors visitables.

 

Nou projecte creació Arxiu Històric Sant Climent.

Una de les assignatures que estem recuperant progressivament al municipi és posar en valor la nostra història. Hi han climentons i climentones que han fet de forma particular una gran feina de recuperació del patrimoni local documental.

Proposem que des de l’Ajuntament es faci un pas més i es prepari un espai dins de l’edifici de la biblioteca Ca l’Altisent per Arxiu Històric i oferir un conveni de gestió a alguna entitat del poble.

L’objectiu és vetllar pel patrimoni cultural, mostra de la identitat de Sant Climent de Llobregat i fer-ho com a eix vertebrador de la seva promoció.

Fomentarem els estudis de recerca sobre la història i el patrimoni cultural comú, tant material com immaterial.

Proposarem la creació d’una beca o premi al millor treball, TFG o TdR sobre la història i patrimoni cultural del municipi. El patrimoni documental quedarà a disposició dels estudiosos per protegir-ho, estudiar-ho i difondreu.

Posarem en valor el patrimoni arquitectònic per fomentar el coneixement, protecció i estudi del municipi, i així, fomentar la seva personalitat diferenciadora.

Actualitzarem el Catàleg del Patrimoni Cultural municipal i li donarem la màxima difusió mitjançant l’edició de fulletons impresos i xarxes socials, entre altres mitjans.

 

Nou consultori local

L’accés a una sanitat pública de qualitat és un dels pilars de la societat del benestar. Fet que ha quedat palès especialment durant la pandèmia de la COVID 19, que ens ha fet valorar i tenir clar que la sanitat és imprescindible per tots els ciutadans. El nostre consultori actual no disposa de l’espai necessari per donar una bona atenció a la nostra població.

Per aquest motiu i després de una llarga trajectòria hem aconseguit que el Departament de Salut accedeixi a l’ampliació del nou consultori. Aquest 28 de març de 2023 s’aprovava al ple municipal la cessió dels terrenys per l’ampliació del consultori.

El nou consultori mèdic ha sigut definit amb consens dels professionals sanitaris, dels tècnics i amb criteris de ser el màxim d’accessible a la ciutadania.

L’ampliació del consultori local es situarà a la parcel·la al costat de l’ajuntament i amb connexió amb l’actual consultori (entre Plaça de la Vila i Camí del Marí).

L’objectiu d’aquest projecte és adequar el consultori mèdic local a les necessitats actuals, que sigui accessible, tot oferint noves oportunitats i nous usos, així com habilitar un nou espai exterior que connecti amb l’accés per les ambulàncies.

El nou consultori mèdic local tindrà una superfície útil de 480 m2 aproximadament i disposarà de diverses àrees: de personal sanitari amb sala de personal i vestidors, d’emmagatzematge amb magatzem general i local de residus, d’instal·lacions, assistencial amb despatxos de medicina general, d’infermeria, pediatria, polivalent, de tractaments i sala d’espera, d’activitats comunitàries amb una sala de grups / aula d’educació sanitària, administrativa amb un despatx i una sala de treball administratiu i d’entrada amb cancell d’entrada, vestíbuls, punt d’informació i lavabos adaptats. Ampliació en 3 vegades l’espai existent per fer un consultori amb instal·lacions i serveis de qualitat.

 

Projecte nou parc infantil sector molí

Els espais públics infantils són un espai de socialització i convivència tant pels infants com per les seves famílies. I cal continuar avançant i ampliant aquests espais d’esbarjo i lleure, tant en la creació de nous espais, com en la millora i manteniment dels existents.

Amb l’objectiu de crear espais públics de qualitat, farem un nou espai lúdic que inclourà una plaça i un parc infantil a la zona del Molí.

Dins d’aquestes millores s’inclourà la restauració i recuperació del Molí com a  patrimoni local públic i posant-lo a la disposició de la població.

 

Projecte i construcció Habitatges públics sector la costa

L’habitatge i l’accés al mateix és una problemàtica que pateixen especialment el jovent en tot el territori de la Barcelona Metropolitana.

Per fer front a aquesta situació; Construirem habitatges públics de lloguer i propietat per a joves i famílies climentones. Inclourà zona d’aparcaments en superfície, interiors i zones de magatzem. Proposem que dins de la nova urbanització dels carrers hi hagi zones destinades a l’espai públic.

Aquests habitatges es faran amb una construcció sostenible tenint especial respecte i compromís amb el medi ambient, implicant un ús eficient de l’energia i de l’aigua.

 

Més habitatge-projecte pam a pam: realitzarem un mapeig d’habitatges buits al municipi, que permeti detectar-ne les causes i valorar possibles accions per mobilitzar-los i posar-los al mercat de lloguer

Per tal de minimitzar el creixement del nombre d’habitatges buits, facilitar i promoure la rehabilitació del parc d’habitatges existents, amb nous ajuts i facilitant les tramitacions de llicències.

 

Transició Energètica

Proposem buscar el finançament, en el marc del Programa sectorial Renovables 2030, per posar en marxa la primera comunitat energètica del poble, una infraestructura clau tant per al present com per al futur de la sostenibilitat de Sant Climent de Llobregat en matèria d’energia i descarbonització.

La comunitat energètica permetrà generar i subministrar energia elèctrica tant als equipaments públics com, amb els excedents, arribar a la ciutadania. El fet de comptar amb una comunitat energètica local permetrà estendre els beneficis de tenir plaques solars a persones que pel motiu que sigui no poden posar-les al seu immoble. Alhora, s’emmarcarà el projecte en la estratègia impulsada des de la Unió Europea per a la transició cap a una societat energèticament sostenible, que posa la ciutadania al centre de la transformació, i en un moment de “canvi de paradigma de com entenem l’energia i el sector elèctric”.

Volem destacar també que, per poder dur a terme totes aquestes actuacions i  projectes, hi ha tot un treball previ d’adequació i millora del planejament urbanístic vigent, es a dir, una planificació que fa possible que els projectes es converteixin en realitat i que facilita totes les intervencions tant en els equipaments i edificis municipals com en l’espai i la via pública  sense el qual seria inviable.

A més a més, amb l’aprovació inicial del PDU, aquesta propera legislatura s’haurà de dur a terme un seguiment exhaustiu del seu desenvolupament per tal d’arribar a un resultat satisfactori per a tothom per a la propera aprovació definitiva.

Tot això, a més a més de donar continuïtat al treball diari que representa el manteniment de l’espai públic i tots els carrers del municipi, donant prioritat al Projecte d’intervenció integral al Barri de La Rodera per millorar la seva connectivitat, mobilitat i accessibilitat, i incrementar el nivells de qualitat i seguretat a les xarxes de serveis.

 

BON GOVERN, NOVA GOVERNANÇA i SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA

Simplificació administrativa de l’ajuntament

Les persones necessiten i reclamen una atenció de qualitat per part de les administracions, especialment de l’administració més propera al ciutadà,  per tal de cercar resposta a les seves preocupacions, problemes, neguits i necessitats.

Amb la finalitat de donar la millor de les respostes possibles als nostres ciutadans; cercarem la màxima eficiència de tots els serveis que ofereix l’Ajuntament.

Millorarem la capacitat de gestió de les instàncies reduint el temps de resposta obligatori i simplificarem processos administratius.

Potenciarem la formació i reciclatge dels treballadors municipals; amb la finalitat de millorar l’atenció i la prestació dels serveis.

 

Farem l’oficina “vine i m’ho dius”: es proposarà un dia a la setmana perquè els regidors atenguin directament a la ciutadania sense cita prèvia. Parla amb el regidor de les teves inquietuds, necessitats, propostes … ó el que et calgui presencialment ó per sistema telemàtic.

 

Nova oficina atenció a la ciutadania: reestructuració de l’espai d’atenció a la ciutadania per aconseguir una atenció més personalitzada. També crearem una nova via d’atenció telemàtica fent que les consultes amb els tècnics municipals es puguin fer per videoconferència i així facilitar l’accessibilitat i la compatibilitat d’horaris.

 

Digitalització de serveis públics

La digitalització i el desplegament d’internet a altres velocitats permet millorar l’eficiència i la qualitat dels serveis públics que s’ofereixen. En aquest sentit, es proposa:

– Instal·lar sensors per a l’estalvi energètic a les dependències municipals.

– Millorar el benestar social, la salut, la seguretat ciutadana i les emergències, la cohesió social i la integració, millorant, entre d’altres, el servei de teleassistència amb la xarxa 5G per permetre videotrucades i una millora dels serveis per als usuaris.

 

Participació

Potenciarem la participació ciutadana i la gestió del coneixement per fer més propera la política municipal, tot implicant la ciutadania a decidir i participar en punts decisius pel municipi.

Fomentar la participació activa del poble, de les entitats culturals i de les diverses organitzacions col·lectives en les preses de decisions públiques és també un exercici de democratització que fa sentir útil els veïns, en qüestions que afecten directament el seu benestar.

 

Un exemple de participació ciutadana el tindrem a la decisió del sistema de recollida selectiva, però volem un pas més. Proposarem que la nova gran inversió de la legislatura 2023-2027 es decideixi per referèndum.

 

Plans d’integritat

Hem demostrat el nou compromís amb la integritat pública dels ens locals. Per tal de fomentar la cultura de la qualitat democràtica, volem continuar assumint  com a propis els principis i les polítiques de Govern Obert per tal que la comunicació entre l’administració local i la ciutadania, sigui bidireccional, permanent i transparent.

Assumim com a propis els plans d’integritat pública, anticorrupció i bon govern com la millor base d’una “Compliance” en el sector públic, amb el segell de qualitat democràtica.

 

Dret d’accés a la informació

El nostre compromís amb la ciutadania inclou tant l’obligació de fer públiques determinades informacions de manera proactiva, com l’obligació d’atendre les peticions d’informació que individualment presenti qualsevol persona, entitat o organització que ho requereixi.

 

Transparència i dades obertes

La transparència en els ajuntaments és un principi que permet l’accés a la informació de les dades i documents en mans de l’Administració perquè la ciutadania pugui conèixer i avaluar les polítiques públiques, així com l’activitat dels nostres electes, com a principi bàsic d’un bon govern municipal.

Aplicarem l’escolta activa i el diàleg i farem que l’ajuntament sigui una administració més eficaç, més eficient, més àgil, propera i accessible, que valori a les persones per a donar resposta a les seves necessitats el més ràpid possible. Proposarem que es facin públiques totes les agendes dels càrrecs electes i que siguin accessibles a la ciutadania.

 

 

ATENCIO I SERVEIS A LES PERSONES

GENT GRAN

Creació d’un nou centre d’atenció a la gent gran, tipus SAIAR (Servei d’Atenció Integral a la gent gran en l’Àmbit Rural).

Un cop tenim l’estudi econòmic i de gestió per un centre d’atenció a la gent gran, com a pas previ a la seva construcció i a tota la tramitació (licitació i redacció de projecte, licitació de les obres i la seva direcció facultativa), s’aprofundirà en l’estudi de la idoneïtat de la seva ubicació i implantació, a més a més de la seva compatibilitat amb el planejament urbanístic.

Una vegada s’hagi concretat tot aquest pas inicial, es destinaran els recursos que hem estalviat durant aquests anys per poder realitzar el SAIAR en 18 mesos. Concertarem les places públiques amb la Generalitat de Catalunya.

 

Creació d’un servei d’atenció a la gent gran per qualsevol consulta ó assessorament en els seus tràmits diaris. Facilitant així la seva autonomia i evitar al màxim la bretxa digital que les persones grans pateixen

 

Creació banc de materials sanitaris i d’autonomia personal: moltes persones grans, en algun moment, poden necessitar materials sanitaris temporalment i moltes vegades aquest materials solen ser de difícil adquisició segons la seva situació econòmica. (cadires de rodes, caminadors, crosses, llits abatibles…)

Crearem un Banc de materials sanitaris que posarem en disposició de les persones que ho sol·licitin durant el temps que els necessitin.

L’objectiu és promoure la reutilització  d’aquests materials per millorar la qualitat de vida de les persones grans, fomentant al mateix temps el respecte cap al medi ambient.

Amb l’objectiu d’agilitzar les gestions i evitar equívocs, demanarem als nostres donants la màxima precisió quant al material que ofereixen (unitats, mesures, estat de conservació, fotografies, etc) i l’equip responsable farà la valoració d’acceptació segons la demanda ó necessitat

Els materials donats seran catalogats i posats a disposició de les persones que els sol·licitin amb el compromís de tornar-los un cop ja no els sigui d’utilitat, donant la oportunitat a altres persones a gaudir-ne.

 

Recuperar l’homenatge a la gent gran: com a reconeixement a les vivències i experteses viscudes per la nostra gent gran proposarem fer un acte de trobada i homenatge. Tots aquells climentons i climentones majors de 65 anys participaran activament en l’acte. Es recolliran les diferents propostes i iniciatives que complementaran aquesta diada.

 

La tecnologia a l’abast de tothom

Cal assegurar que la tecnologia estigui a l’abast de tots els ciutadans, degut a que els beneficis que aporta la incorporació de la tecnologia son molt amplis, com millorar el benestar econòmic i social. Avui dia, hi ha una escletxa digital degut que hi ha una gran part de ciutadans que no disposen d’accés a la xarxa 5G o la fibra òptica, quedant molt lluny respecte els ciutadans que la disposen, fet molt present en els petits municipis, entorns rurals i en col·lectius vulnerables i gent gran.

Exigirem a les companyies de telecomunicacions i a la pròpia Generalitat la connexió digital de tot el nostre poble incloent les masies ó cases disseminades.

 

Premis Vila de Sant Climent

Creació dels premis “Vila de Sant Climent”. Premis que es portaran a terme cada 2 anys amb la finalitat d’esdevenir un reconeixement a aquelles persones, associacions, entitats i organitzacions vinculades a Sant Climent i que aporten un valor afegit destacant en els àmbits social, cultural, artístic, científic, econòmic, polític o esportiu. Fomentant amb aquests premis l’orgull de poble pertinença

Els premis no tindran una dotació econòmica, consistiran en una peça artística i un diploma acreditatiu.

Un cop el jurat faci públiques les diferents candidatures, la població podrà votar-les per diferents vies.

L’entrega de guardons es farà al Casal de cultura en un acte amenitzat per diferents activitats.

 

Pla de joventut:

Les persones joves ens trobem en un moment crucial per al desenvolupament present i futur de la nostra etapa vital. La cerca d’una feina de qualitat i estable, poder aconseguir un habitatge de qualitat i tenir a l’abast un transport públic àgil i a un preu assequible. Aquestes son algunes de les moltes preocupacions que el jovent del poble ens ha transmès, i per tant considerem fonamental i necessari donar resposta per tal de millorar la seva vida a curt i llarg termini.

A la promoció d’habitatges públics del sector de la Costa assignarem com a mínim el 25% dels nous habitatges per a joves.

Demanarem a l’Estat la cessió dels pisos sense ús de la SAREB a l’Ajuntament per el seu ús com habitatges de lloguer assequible per a joves.

Continuarem reclamant a l’AMB la ampliació del servei de bus en franges nocturnes i un estudi per la connexió amb Sant Boi de Llobregat als Ferrocarrils de la Generalitat.

Continuar fomentant l’espai d’estudi a la Biblioteca durant els exàmens. Obertura d’aules d’estudi nocturnes.

Potenciar l’espai jove per tal que el jovent pugui decidir els temes que són del seu interès: classes d’autoescola, curs de monitoratge,…..Proposem la utilització compartida del punt jove com espai gestionat amb propostes transversals del jovent.

Com a objectiu principal, es busca promoure entre el jovent una alternativa d’oci i temps lliure amb caràcter lúdic, participatiu i de relació durant els caps de setmana.

Addicionalment proposem la participació juvenil al poble, apoderant el jovent mitjançant cursos de dinamització juvenil, dotant d’eines i recursos per afavorir la seva participació en la comunitat mitjançant la proposta d’activitats d’interès juvenil i potenciar l’associacionisme juvenil per garantir entitats joves en el teixit associatiu de Sant Climent.

Recuperarem “La Festa dels 18 anys”. Cada any celebrarem amb tots i totes les joves del poble la seva majoria d’edat, amb un sopar amb pastís d’aniversari, música i regals.

 

Participació i perspectiva juvenil

Apostarem perquè la regidoria de Joventut tingui un paper transversal i cooperatiu amb la resta de regidories per poder aplicar una perspectiva juvenil a totes les polítiques municipals.

Desenvoluparem espais de participació i interlocució amb els joves de Sant Climent a través de Taules de Participació juvenil, a partir de les necessitats detectades entre els joves del propi municipi.

També facilitarem la cessió d’espais municipals per la creació de casals joves, i que puguin esdevenir punts de trobada juvenil i de cohesió associativa.

Potenciarem nous canals de comunicació i informació municipal adreçats tenint en compte els nous usos comunicatius i de xarxes socials.

 

Ocupació juvenil

Crear una proposta de retroalimentació entre les indústries i l’Ajuntament amb la finalitat d’aconseguir la plena ocupació del jovent del poble.

Sent coneixedors dels perfils professionals demandats per les indústries climentones, fomentar la formació dirigida a aquest perfils.

Recuperar la formula de mentor. Amb la finalitat de fomentar els hàbits d’estudi del jovent. Fent un seguiment conjunt entre les empreses i l’Ajuntament, amb la participació i implicació del jovent i les seves famílies. Per millorar l’accés al mercat laboral. Creant una relació practico-laboral i una projecció laboral futura.

Donar al jovent, que no volen continuar estudiant o no saben com encaminar els estudis, l’oportunitat d’aprendre un ofici. I d’aquesta manera intentar que no es perdin oficis que tendeixen a desaparèixer com per exemple: fusters, paletes, manyà, pagesos,….

Crearem un petit viver d’emprenedors/es per tal de donar suport a iniciatives empresarials afavorint  la creació, desenvolupament i consolidació d’activitats empresarials. Facilitant espais de treball de coworking permetent que varis professionals independents de diversos sectors comparteixin una mateixa oficina o un mateix espai de treball per fomentar la col·laboració, el treball en un espai comunitari i multidisciplinari.

 

EDUCACIÓ

L’educació com a element de cohesió social

L’educació com a motor del poble. I tot estar limitada la nostra incidència, podem fomentar l’educació no formativa; esportiva, cultural, artística amb la finalitat d’educar en els valors i respecte.

 

Crear una guia educativa adreçada a l’escola bressol i a l’escola. On els centres puguin sol·licitar un seguit d’activitats gestionades des dels serveis municipals: fent partícips les diferents entitats municipals; culturals, esportives, agràries… On aquestes puguin realitzar un taller que fomenti els seus valors al mateix temps que els infants coneguin les diferents entitats.

Millorarem i potenciarem la coordinació entre les escoles del poble i els serveis socials, amb l’objectiu d’identificar i actuar en els possibles casos amb necessitats especials i/o famílies vulnerables.

 

Altres ofertes educatives

Defensem i seguirem impulsant els ensenyaments artístics com una part essencial i fonamental en l’aprenentatge. Promoure iniciatives de lleure educatiu i activitats extraescolars que permetin la formació de la nostra població garantint l’equitat.

 

Ús social de la llengua en l’àmbit escolar

Estem compromesos amb el model d’escola catalana i és per això que:

– Apostem per un model lingüístic en el qual el català n’és la llengua vehicular  i d’aprenentatge normalment emprada.

– Col·laborarem en estratègies per garantir el ple domini del català i del castellà, així com l’assoliment, com a mínim, d’una llengua estrangera.

– Impulsarem una relació i comunicació més estreta amb el Departament d’Educació per coordinar millor els diferents programes i assolir la millor eficàcia en l’aprenentatge de l’alumnat i promoure’n l’equitat.

 

Escola Bressol Municipal

Continuem apostant pel primer cicle d’educació infantil i valorem aquesta etapa educativa que posa de manifest els efectes positius de l’escolarització dels infants de 0 a 3 anys, permet el desenvolupament de les capacitats cognitives i de l’autonomia personal a més de, des d’un punt de vista social, facilitar la conciliació de les responsabilitats familiars, desenvolupar la socialització dels infants en el seu entorn més proper i fomentar l’arrelament de les famílies al municipi.

Continuarem complementant el finançament de les places de gratuïtat que marca la Generalitat de Catalunya.

Apostem per una escola bressol inclusiva amb adquisició de materials i equipaments per l’estimulació sensorial.

 

Institut-Escola a Sant Climent. Per què no?

Fa anys que l’escola Sant Climent és un èxit de model educatiu. Volem ampliar el projecte i fer que els nostres fills i filles puguin estudiar els 4 anys de secundària al nostre poble.

Els models d’institut escola tenen com a principal valor afegit el fet de ser un model educatiu integrat, que reuneix totes les etapes educatives entre els 3 i els 16 anys.

 

Els eixos clau que donen sentit a aquesta tipologia de centres són:

 • Continuïtat formativa.
 • Enfocament evolutiu del seguiment dels alumnes.
 • Interacció entre infants i adolescents.
 • Interacció entre els diferents cossos docents.
 • Metodologies d’aprenentatge globalitzat.
 • Perfil docent.
 • Horari saludable.
 • Lluita contra la segregació escolar.
 • Planificació consensuada amb l’ajuntament.

 

Sabem que el nombre d’habitants és una limitació real, però existeix una idiosincràsia de poble que ho faria molt recomanable.

 

 

CULTURA

Impulsem la cultura, un dels pilars fonamentals de la nostra societat

Aposta clara per impulsar la cultura, el motor principal del nostre poble, incrementant la inversió en cultura. Doblarem la línia de subvencions extraordinàries anuals i mantindrem les subvencions especials per les entitats que celebrin els seus aniversaris.

El nostre objectiu és continuar donant suport econòmic, tècnic i logístic a tot el teixit associatiu perquè puguin realitzar les seves activitats i nous projectes.

Volem continuar mantenint l’essència de poble conservant les nostres tradicions arrelades per no perdre mai ni la nostra història ni la nostra identitat de poble.

Crearem la “Festa de les Entitats” per promocionar les diferents entitats, associacions i comissions que tenim al nostre poble, perquè puguin presentar les seves activitats i els seus projectes, i alhora per arribar a captar nous i noves membres. Una oportunitat perquè tots els climentons i climentones coneguin la nostra cultura i s’animin a participar activament en alguna de les associacions i entitats. Una jornada festiva plena d’actuacions musicals, balls populars, tallers, demostracions on el teixit associatiu sigui el protagonista.

Seguirem apostant pels nostres artistes locals posant en valor la seva feina i promocionant l’art fet a casa per donar-los més visibilitat. Ja sigui amb actuacions musicals a les festes del poble, exposicions en espais municipals o murals.

 

La nostra Biblioteca Ca l’Altisent, espai de cultura i educació

Continuarem treballant perquè la nostra biblioteca segueixi sent un espai de trobada per tots els climentons i climentones des dels infants fins a la gent gran on poder gaudir de la cultura i l’educació.

Seguirem invertint en l’ampliació del fons bibliogràfic, en promoció de la lectura i acció cultural per oferir tallers, conta contes, xerrades per a tots els veïns i veïnes.

Volem que continuï sent un espai on els artistes locals puguin realitzar les seves exposicions d’art i els autors locals puguin presentar els seus llibres.

També volem que sigui un equipament actiu on tot el teixit associatiu i comerç local tingui el seu espai per realitzar les seves activitats.

Editarem un llibre amb un recull de poemes escrits pels nostres autors i autores locals.

 

SANT CLIMENT PER LA PLENA IGUALTAT ENTRE DONES i HOMES

Proposem prendre com essencials les polítiques i les pràctiques amb perspectiva de gènere amb els següents principis rectors:

– Transversalitat de la perspectiva de gènere i de les polítiques d’igualtat

– Equilibri entre el treball de mercat i el treball domèstic i de cura

– Erradicació de la violència masclista: abordatge integral

– Apoderament de les dones

– Participació paritària en els afers públics

– Perspectiva de les dones

– Justícia social i redistribució de la riquesa

– Ús no sexista ni estereotipat del llenguatge

 

Amb un objectiu clar per aconseguir un municipi on dones i homes puguin viure en igualtat de condicions.

És per això que destaquem aquests punts cabdals a l’hora de repensar les polítiques amb un enfocament feminista:

– Incorporarem la perspectiva de gènere en plans i programes municipals vetllant perquè també s’incorpori a les contractacions locals.

– Incorporarem a l’urbanisme una mirada de gènere perquè no repliqui les desigualtats existents. Les dones i els homes utilitzen de forma diversa els espais i és per això que hem de repensar els espais públics.

– Proposem nous protocols contra la violència masclista, en especial contra l’assetjament sexual en espais d’oci com són festes majors (punts liles, itineraris segurs), festivals, aplecs…

– Fomentarem la participació social de les dones del municipi. És necessari comptar amb la veu i la participació de les dones, és per això que s’han de fomentar espais on la es potenciï presència de les dones.

– Impulsarem la coordinació amb els locals de restauració de punts liles interns i protocols d’actuació en cas d’assetjament a l’interior dels seus locals.

– Promourem programes educatius que fomentin les relacions igualitàries entre nenes i nens. Es tracta d’un objectiu que compromet de forma interseccional la societat, les administracions i en especial la institució educativa.

 

MEDI AMBIENT, BIODIVERSITAT i ZONES AGRO-FORESTALS

Pla medi natural:

El nostre poble disposa d’un important patrimoni natural que cal conservar i potenciar. Som el gran pulmó del Baix Llobregat. Aquest medi natural cal veure’l també des del punt de vista cultural i econòmic ja que representen valors potenciadors de  turisme.

Gestió forestal del segle XXI – lluita contra el canvi climàtic i protecció del mosaic agroforestal

 

Creació del Centre de recerca avançada d’ecosistemes agroforestal a Can Mas-

Can Colomer de les Valls

La gestió agroforestal sostenible ajudarà a mitigar els efectes del canvi climàtic i a aprofitar millor els recursos hídrics.

Estem parlant de crear un Living-Lab com un centre de recerca on trobarem un espai experimental d’innovació, on es podrà estudiar i aprendre de la natura sense generar-hi impactes ambientals negatius.

L’equipament, que inclourà recuperar les masies de Can Colomer i Can Mas de les Valls, permetrà recuperar el paisatge agroforestal i potenciar els serveis ecosistèmics de la vall de la riera de Salom.

Un equipament estratègic de gestió eco-eficient que es relacionarà amb un programa de formació i innovació per futurs tècnics forestals, tècnics agrònoms, pagesos,…..

 

Protecció incendis forestals:

 • Realització de les franges de seguretat per prevenció d’incendis al perímetre del municipi.
 • Actuació a tots els punts estratègics de gestió per la reducció de combustible.
 • Actuacions a les zones forestals marcades com a interfase.
 • Sol·licitar subvencions per plans d’ocupació forestal
 • Creació del pla plurianual de gestió de camins forestals per coordinar subvencions de la Diputació de Barcelona i AMB.
 • Potenciar l’ADF amb noves promocions de jovent interessats en la protecció del medi natural.
 • Climentaula, crearem un mòdul educatiu sostenible als jardins de la font del rector. Farem que la nostra canalla aprengui vivencialment i de forma pràctica. Facilitem l’observació directa del nostre entorn. Des del parc metropolità explicarem i compartirem coneixements de la nostra natura, de les nostres rieres, de la nostra pagesia, de la nostra fauna silvestre.
 • Creació de línies d’ajuts per la protecció i equilibri del medi natural: subvencionar a entitats del poble com bombers voluntaris, agrupació de Defensa Forestal, societat de caçadors, etc per l’adquisició de nous materials, subministraments, etc

 

Actuació els primers 100 dies de mandat:

Realitzarem treballs intensius de millora forestal per tala selectiva de pins per deixar arbres autòctons com garrofers, oliveres i alzines a tota la finca pública de Can Bonet.

 

Pagesia-Banc de terres des de l’ajuntament buscarem espais agrícoles “vinyes” que s’han abandonat per posar-los a disposició de famílies climentones que vulguin recuperar el conreu de les cireres ó oliveres.

Pagesia-Creació de línies d’ajuts pel foment i conservació dels espais agrícoles. Amb ajuts pel lloguer els primers anys, per la neteja de camps erms i poder fer possible de nou el cultiu del cirerer, per eines i materials per continuar cultius ja existents de cirerers. Tot amb l’objectiu de continuar fent de la cirera el nostre gran ambaixador arreu.

 

Fomentar el reciclatge

Aprendre a produir els mínims residus possibles és un dels reptes que tenim per contribuir a la millora del medi ambient. La societat actual  produeix grans quantitats de deixalles, cada vegada més.

Aquests residus són, en molts casos, difícils i costosos de tractar i suposen un perjudici per al medi ambient i la salut. Estem parlant de les piles, els insecticides, les pintures, olis de cuinar, carregadors de telefonia mòbil, petits electrodomèstic, etc.

Aquesta situació es pot canviar amb la col·laboració i la responsabilitat de cadascun de nosaltres. Reduir, reutilitzar i reciclar són, per aquest ordre, les estratègies més importants per minimitzar l’impacte dels residus en el nostre entorn natural.

Iniciarem la campanya: “Canviem les residus per llavors”. Aprofitant la deixalleria mòbil establirem un calendari perquè les famílies puguin portar els residus i adquirir llavors per plantar a casa seva.

Hi haurà una petita explicació a la bossa de llavors. Que indicarà a quina planta pertany. Utilitzarem les llavors de les plantes de temporada i d’aquesta manera incentivar que els infants adquireixin hàbits en consonància amb la natura d’una forma ludicoeducativa.

Crearem un Instagram específic perquè es puguin pujar fotografies de les plantes que van creixen. I compartir d’aquesta manera les experiències familiars.

 

La ciutadania decidirà la gestió de residus del poble: un cop tenim els estudis dels diferents sistemes de gestió de residus amb contenidor (obert-tancat) ó porta a porta, proposarem fer un procés de participació ciutadana. Durant els primers 6 mesos de legislatura es faran xerrades, documentació divulgativa i material explicatiu del cost del servei perquè finalment es faci una votació entre la ciutadania.

 

Protecció dels animals

La sensibilitat creixent envers la protecció i el benestar dels animals és una realitat consolidada que ha donat lloc a un moviment social fort que aplega gent de totes les edats, especialment les persones joves. Aquest interès i els valors que estan associats a aquestes noves tendències han de formar part de l’acció política de Sant Climent de Llobregat.

Donarem un nou impuls polític a les propostes que en l’àmbit de la protecció i el benestar dels animals defensem des de Junts des de les competències i els recursos que tenim a l’ajuntament com demanar major implicació al Consell Comarcal i la Diputació.

– Incorporarem l’àmbit de la protecció i el benestar animal en l’estructura del govern municipal, per tal que dins del Consistori s’inclogui una nova regidoria de Protecció dels animals.

– Impulsarem una Ordenança municipal de protecció i benestar animal actualitzada a les problemàtiques concretes i als avenços legislatius.

– Establirem un espai de relacions actives entre l’equip polític municipal amb les entitats vinculades al món de la defensa i protecció dels animals, per tal de mantenir el coneixement directe sobre les problemàtiques més properes en aquesta matèria.

Alhora treballarem programes i convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i les entitats i protectores, així com la consolidació de taules i espais de participació.

Estudi de la ubicació i construcció del segon espai de sociabilització d’animals de companyia

Proposarem a la Generalitat, Àrea Metropolitana de Barcelona i Diputació de Barcelona un pla conjunt de coordinació d’agricultura, sanitat i comerç local per la comercialització de la carn del senglar. Proposant a l’associació de comerç del poble de fer tapes, jornades gastronòmiques del senglar, etc 

Coordinar amb la societat de caçadors i amb altres entitats de protecció dels animals subvencionar el manteniment i nova creació de abeuradors per la protecció dels animals salvatges en èpoques de calor/sequera, agreujades pel canvi climàtic. 

 

Actuació els primers 100 dies de mandat:

Realitzarem instal·lació de contenidor per treballs de control cinegètic fet per les colles de caçadors del senglar. Proposem el finançament de l’adequació d’aquestes instal·lacions perquè reverteixen en la defensa de la pagesia.

Proposem la cessió dels terrenys necessaris per fer aquesta actuació.

 

ACTIVITAT ECONÒMICA

Pla de dinamització i promoció comercial al poble

L’activitat comercial desenvolupada en els Municipis és una activitat que dona solució a les necessitats bàsiques d’aprovisionament, a més de ser un element de cohesió social que facilita la convivència, la seguretat i el civisme al nostra poble.

Fomentar l’Associació del comerç de Sant Climent, donant més visibilitat a botigues, restaurants, bars, cafeteries, autònoms, activitats freelance, etc.

Proposta de la Primera Trobada Empresarial. On les diferents empreses es donin a conèixer i crear un espai d’entrevistes personals per les persones en recerca o millora de feina.

Crear un espai de publicitat al web municipal on trobar les diferents empreses així com també informació sobre els seus productes o serveis (MADE IN SANT CLIMENT)

 

Emprenedoria i ocupació

Impulsarem la cessió d’espais en equipaments municipals per a retenir el talent i potenciar l’emprenedoria dels climentons i climentones que necessitin un local per iniciar la seva activitat econòmica.

 

Espais municipals a disposició

Crear un catàleg d’espais i material municipals que particulars i empreses puguin llogar per desenvolupar algunes activitats pròpies (sales, auditori, taules, cadires, poliesportiu,….).

 

 

SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I MOBILITAT

Pla Mobilitat

L’espai públic és l’element que defineix el nostre poble per aquest motiu cal tenir-ne cura i prioritzar les persones per sobre de la circulació.

Els carrers, els  nous espais (jardins i font rector), la plaça…són espais de socialització i convivència. La conciliació entre vianants, cotxes, ciclistes, animals de companyia, serà una de les nostres prioritats, així com també permetre l’accés de totes les persones amb mobilitat reduïda a tots els espais públics. (Parc infantil Molí, espai davant Caixa Catalunya, cobriment riera…).

Millores en la mobilitat sostenible: instal·lació del sistema AMBici a Sant Climent. Sistema de bicicletes 100 % elèctriques de darrera generació, que ofereix la facilitat per maniobrar de manera àgil i segura, tot mantenint el control de la bicicleta, en un entorn urbà, i compta amb un motor central situat en la posició més baixa de la bicicleta. Com que són 100 % elèctriques, serà més fàcil fer-les servir en les zones més costerudes del poble, o que les persones grans o amb dificultats de mobilitat les utilitzin.

Així com també realitzar un estudi per augmentar zones d’aparcament al poble. Prioritzant deixar el cotxe i promoure una vida més saludable i menys contaminant.

 

Actuació els primers 100 dies de mandat:

Millores mobilitat: realitzarem actuacions de pacificació del trànsit a Travessia Prat de la Riba. L’eix d’entrada i sortida del poble ha de millorar amb nous passos de vianants i accessos més segurs. Es farà una actuació de millorar l’accessibilitat a aquesta Travessia i fer reduir la velocitat dels vehicles.

Nou sistema aparcament: instal·larem aparcament de bicicletes amb el sistema metropolità del Bicibox per poder combinar l’ús de la bicicleta i la seguretat d’estacionar. Bicibox és una xarxa pública d’aparcaments gratuïts i segurs per a bicicletes i patinets que es troba distribuïda pels diferents municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El nostre objectiu és fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà per a la mobilitat quotidiana i complementar altres serveis de transport públic fomentant la intermodalitat.

 

Seguretat

La seguretat és i ha de ser un dels eixos centrals de la gestió municipal.  Perquè la seguretat és imprescindible per garantir els drets i les llibertats de les persones. Un poble segur i resilient garanteix la qualitat de vida, la feina i els drets fonamentals.

Hem defensat i defensem les polítiques de seguretat des d’una perspectiva integral, en la qual han d’intervenir els diferents actors del municipi. En aquest sentit, l’urbanisme, els serveis socials, el manteniment de la via pública, la circulació vial, o els conflictes entre veïns, s’han de poder abordar des d’una perspectiva social i amb equips de mediació, en lloc de posar tot el pes en l’àmbit policial.

 

Àrea de policia i seguretat ciutadana

– Apostarem per la policia local amb més presència i visibilitat al carrer.

– Més recursos.  És necessari disposar de més efectius amb més recursos i millor formació.

– Col·laboració i coordinació. Entre Mossos d’Esquadra, policies locals i empreses de seguretat.

 

Àrea d’emergències, protecció civil i resiliència

 – Recursos municipals. Incrementarem els recursos dedicats a la protecció civil i les emergències del municipi. La prevenció disminueix els impactes, sent la primera intervenció crítica perquè l’emergència tingui el menor impacte possible.

 – Organitzats davant la incertesa. Dotarem els recursos necessaris perquè el municipi tingui l’estructura preparada per respondre a qualsevol emergència. A més, posarem en valor el paper del voluntariat d’emergència, que té un paper important en la primera resposta municipal (ADF, Bombers Voluntaris, Voluntaris ocasionals……)

 – Canvi climàtic i municipis. Incorporarem els efectes negatius del canvi climàtic (sequera, incendis forestals, fenòmens meteorològics extrems…) en els plans municipals i aplicarem mesures per reduir els impactes.

 – Resiliència. Incrementarem la resiliència municipal, de forma transversal i estratègica, per tenir una societat cohesionada i forta davant les dificultats; unes infraestructures i espais resistents als danys climàtics i un ajuntament preparat per fer front a possibles discontinuïtats dels serveis i capaços de garantir que els municipis funcionin.

 – Desenvoluparem programes de formació en emergències a la població.

– Comptarem amb els voluntaris d’emergències com les Agrupacions de Defensa Forestal, els bombers voluntaris o el voluntariat de protecció civil.

 

Àrea d’urbanisme

– Seguretat a l’espai públic: un espai públic per a tothom. S’ha de pacificar l’espai públic entre els diferents usos, com per exemple el patinet, els skate,  bicicleta, etc. Demanarem a AMB que un cop fet l’estudi, implementi un sistema de pacificació de la via cívica que arriba fins els Bombers.

 – Espais públics segurs. La cerca d’espais públics sostenibles ha de ser compatible amb espais segurs, tant des del punt de vista de la seguretat ciutadana com de les emergències.

 – Espais resilients. Els espais s’han de dissenyar de forma que facilitin la vida diària de les persones, disminueixin l’impacte de riscos com inundacions o onades de calor, facilitin la convivència diària i les activitats socials i econòmiques.

 – Convocarem un nou concurs públic per ampliar les hores de servei de neteja viaria.

 – Impulsarem la videovigilància (càmeres de seguretat).

 – Treballarem en campanyes de conscienciació a la població.

 

Àrea de Serveis Socials i civisme

  – Un poble resilient, persones resilients. Volem un municipi cohesionat socialment, amb entitats implicades amb el territori i la seguretat, integrant els diferents col·lectius.

 – Ciutats i pobles inclusius. Caldrà establir línies d’ajudes per als col·lectius vulnerables, tenir-los presents en els plans d’emergències, així com establir formació per als policies.

– Continuarem treballant per una resposta coordinada entre policies i els serveis socials.

 – Impulsarem la formació de la policia en l’atenció social de les persones i l’atenció a la víctima.

– Impulsarem el treball conjunt entre cossos operatius (policia, protecció civil, bombers) amb les entitats socials davant de situacions d’emergència social.

– Creació de plans d’ocupació destinats a la figura de l’Agent Cívic que faran tasques de civisme, conscienciació, entrades i sortides a l’escola, control excrements mascotes,…

 

 Àrea de Ciberseguretat

 • Ajuntament cibersegur. L’Ajuntament ha d’estar al dia en la gestió de la seva ciberseguretat, complint amb els requeriments d’aplicació.
 • Ciutadans cibersegurs. Davant d’un increment dels ciberdelictes, l’Ajuntament donarà consignes clares i noves eines als ciutadans a fi de garantir la conscienciació i l’autoprotecció. Impulsarem campanyes de ciberconscienciació al poble, sobretot destinades a col·lectius de risc com infants, joves i gent gran.

 

Àrea de Seguretat privada

– Continuarem treballant, i si és necessari ampliant, un recurs complementari com és el de la Seguretat Privada.

– Continuarem treballant de manera fluida,  policia local i la resta de regidories per tal de determinar quines activitats que organitzi el municipi siguin susceptibles de realitzar-se amb seguretat privada.

– Estudiarem l’ús d’una aplicació mòbil per a la ciutadania amb la qual és la pròpia comunitat, amb l’ajuda del cos de Policia Local, la que fa més segurs els barris i el municipi.